GOOD NEWS: "IN THE NAME OF LOVE, BE ONE OF THE KEEPERS OF jkisinamal's MASTERPIECES."

As an international Filipino artist , this album features all my personal masterpieces. You can keep the original piece in reasonable cost. By adopting a painting is also your way of assisting my endeavor of extending charity to Christian Mission.

Bayan Ko, Mahal Ko

TITLE: Bayan Ko, Mahal Ko
Bayan ko, Mahal ko. Handa akong magsakripisyo para sa Bayan Ko. Iba’t-iba man ang aking kultura, tribu, relihiyon, kulay at saloobin, subalit ang aking adhikain ay patungo sa bukas at ang pangit ng nakaraan ay dapat magsilbing aral at hindi tularan sa kasalukuyan. Bayan ko mahal ko, taas noo kong ipinakilalala sa mundo; kaya ang saloobin ko ay dalangin na nawa isang araw magisnan ko ang magandang bukas sa BAYAN KO, MAHAL KO.

SIZE: 70 inches x 22 inches

MEDIUM: Oil on Canvas

KEEPER: (Available)

WORTH VALUE: 54,000.00

FRAME & FREIGHT: NOT INCLUDED

 

 Leave a Reply